Sunday, March 22, 2015Soul {]jaa- 
AaoLKa, {pacaar, pa`iSaXaNa:

Soul {]jaa- AaoLKa :
hI ek ivanaaAaOYaQa {pacaaracaI saaopaI pawta Aaho. yaa pawtaI Waro yaaogya saMgaItaacyaa Ea`vaNaanao, yaaogya rMga vaapar}na, yaaogya ivacaar kr}na, tasaoca spaSaa-nao va dUrsqa pawtaInao ASaa ivaivaQa pa`karo ho {pacaar kolao jaataata. hI iSakNao AtyaMta saaopao Aaho.

Soul {]jaa- {pacaar:
javaL javaL sava- samasyaa dUr krNyaasaazI Soul {]jaa- {pacaar vaapartaa yaotaata. ho {pacaar GaoNyaasaazI yaa Soul  {]jaa- rMgadSa-na kaya-~a]maalaa {paisqataI doNao, Aqavaa vaoLaovaoLI BarNaa%yaa Sai@ta ivanaaAaOYaQa {pacaar iSaibaraMmaQaUna {pacaar GaoNao ho maaga- Aahota. AiQak  jaunyaa va maaozyaa AajaaraMsaazI yaaiSavaaya AiQak  {pacaar GaoNao Aqavaa Soul {]jaa- pa`iSaXaNa GaoNao ho daona {paaya AapaNa kr} Saktaa. {]jaa-

Soul {]jaa- pa`iSaXaNa:
ho pa`iSaXaNa GaoNao AtyaMta saaopao Aaho.  yaa pa`iSaXaNaata sakaratmak  ivacaaraMnaI, yaaogya saMgaItaacyaa Aqavaa QvanaIMcyaa Ea`vaNaanao va {ccaaranao, yaaogya rMgaaMcyaa vaaparanao, tasaoca spaSaa-nao va dUrsqa pawtaInao inadana va {pacaar krayalaa iSakvalao jaatao. ho pa`iSaXaNa 24 AazvaDyaaMcao Asatao. yaa pa`iSaXaNaacaa vaga- dr AazvaDyaataUna  ek  idvasa daona taasaaMcaa Asataao. pa`tyaok  vaga- tyaa tyaa ivaYayaacao ivaiSaYT pa`iSaiXata iSaXakca Gaotaata. yaa pawtaIcyaa ekUNa 10 Ea`oNaI Aahota. var inaid-YT kolaolyaa paihlyaa 24 AazvaDyaacyaa pa`iSaXaNaata yaa pawtaIcyaa 3 Ea`oNaI iSakvalyaa jaataata. yaanaMtarcao pauZIla pa`iSaXaNa maa~a paa~ataa pairXaonaMtarca Gaotaa yaotao. paihlyaa 3 Ea`oNaIM maQyao AapaNa sakaratmak  ivacaaraMnaI, yaaogya rMgaaMcyaa vaaparanao va spaSaa-nao {pacaar krayalaa iSaktaa.

AiQak maaihtaIsaazI saMpak- : 9820044254 / 9870044254, rekhaa.kale@yahoo.com,  www.multiversityofsuccess.in, www.shaktii.in

No comments:

Post a Comment