Monday, March 23, 2015

soul urjaa course details

Soul UrjaaLevel 1

Well Being

1. What is happiness

2. What is sorrow

3. What is health

4. What is illness

5. Whatvis well being

6. Who gets it

7. How we can maintain wellbeing

8. Attitude for wellbeing


Level 2

Attitude and Well Being

1. Anger

2. Worry

3. Right and wrong

4. Judgement

5. Prejudices

6. Reacting and attitude

7. Attitude and relaxing

8. Attitude of thanking


Level 3

Sounds, music, colours, diet remedies

1. Sounds and swaras

2. Swaras and body parts

3. Songs and healing

4. Sunlight and colours

5. Colourscand health

6. Food and health

7. Water and health

8. Home remedies


Out of the 10 levels of soul urjaa,
Basic course consists of 3 levels.
Each of these has 8 points in syllabus.
Each point is covered in one lecture of 2 hours.
So, 8 weeks are needed for each level,
And in total we need 24 weeks.
After every 8 weeks,
We may consider a guest session where students can share their experiences. 

soul urjaa course details

Soul Urjaa

Level 1

Well Being

1. What is happiness

2. What is sorrow

3. What is health

4. What is illness

5. Whatvis well being

6. Who gets it

7. How we can maintain wellbeing

8. Attitude for wellbeing


Level 2

Attitude and Well Being

1. Anger

2. Worry

3. Right and wrong

4. Judgement

5. Prejudices

6. Reacting and attitude

7. Attitude and relaxing

8. Attitude of thanking


Level 3

Sounds, music, colours, diet remedies

1. Sounds and swaras

2. Swaras and body parts

3. Songs and healing

4. Sunlight and colours

5. Colourscand health

6. Food and health

7. Water and health

8. Home remedies

Out of the 10 levels of soul urjaa,
Basic course consists of 3 levels.
Each of these has 8 points in syllabus.
Each point is covered in one lecture of 2 hours.
So, 8 weeks are needed for each level,
And in total we need 24 weeks.
After every 8 weeks,
We may consider a guest session where students can share their experiences. 

Sunday, March 22, 2015Soul {]jaa- 
AaoLKa, {pacaar, pa`iSaXaNa:

Soul {]jaa- AaoLKa :
hI ek ivanaaAaOYaQa {pacaaracaI saaopaI pawta Aaho. yaa pawtaI Waro yaaogya saMgaItaacyaa Ea`vaNaanao, yaaogya rMga vaapar}na, yaaogya ivacaar kr}na, tasaoca spaSaa-nao va dUrsqa pawtaInao ASaa ivaivaQa pa`karo ho {pacaar kolao jaataata. hI iSakNao AtyaMta saaopao Aaho.

Soul {]jaa- {pacaar:
javaL javaL sava- samasyaa dUr krNyaasaazI Soul {]jaa- {pacaar vaapartaa yaotaata. ho {pacaar GaoNyaasaazI yaa Soul  {]jaa- rMgadSa-na kaya-~a]maalaa {paisqataI doNao, Aqavaa vaoLaovaoLI BarNaa%yaa Sai@ta ivanaaAaOYaQa {pacaar iSaibaraMmaQaUna {pacaar GaoNao ho maaga- Aahota. AiQak  jaunyaa va maaozyaa AajaaraMsaazI yaaiSavaaya AiQak  {pacaar GaoNao Aqavaa Soul {]jaa- pa`iSaXaNa GaoNao ho daona {paaya AapaNa kr} Saktaa. {]jaa-

Soul {]jaa- pa`iSaXaNa:
ho pa`iSaXaNa GaoNao AtyaMta saaopao Aaho.  yaa pa`iSaXaNaata sakaratmak  ivacaaraMnaI, yaaogya saMgaItaacyaa Aqavaa QvanaIMcyaa Ea`vaNaanao va {ccaaranao, yaaogya rMgaaMcyaa vaaparanao, tasaoca spaSaa-nao va dUrsqa pawtaInao inadana va {pacaar krayalaa iSakvalao jaatao. ho pa`iSaXaNa 24 AazvaDyaaMcao Asatao. yaa pa`iSaXaNaacaa vaga- dr AazvaDyaataUna  ek  idvasa daona taasaaMcaa Asataao. pa`tyaok  vaga- tyaa tyaa ivaYayaacao ivaiSaYT pa`iSaiXata iSaXakca Gaotaata. yaa pawtaIcyaa ekUNa 10 Ea`oNaI Aahota. var inaid-YT kolaolyaa paihlyaa 24 AazvaDyaacyaa pa`iSaXaNaata yaa pawtaIcyaa 3 Ea`oNaI iSakvalyaa jaataata. yaanaMtarcao pauZIla pa`iSaXaNa maa~a paa~ataa pairXaonaMtarca Gaotaa yaotao. paihlyaa 3 Ea`oNaIM maQyao AapaNa sakaratmak  ivacaaraMnaI, yaaogya rMgaaMcyaa vaaparanao va spaSaa-nao {pacaar krayalaa iSaktaa.

AiQak maaihtaIsaazI saMpak- : 9820044254 / 9870044254, rekhaa.kale@yahoo.com,  www.multiversityofsuccess.in, www.shaktii.in